top-stacionar-maja

Úvod  >  Sociální služby  >  Pro zdravotně postižené "Mája"

Hlavní činnost:

separator-beruska

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle (§ 47b ZSPOD)
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b ZSPOD)
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

11133040 sNabídka  našich  služeb a partnerské spolupráce  pěstounským rodinám spočívá zejména v dlouhodobém doprovázení rodiny, v poskytování podpory a  pomoci pěstounům  v péči o svěřené dítě. 
Jedná se především o  poskytování výchovné a poradenské péče, zprostředkování psychologické a psychoterapeutické či jiné odborné pomoci, pomoc v získávání dalších znalostí  v oblasti pěstounských dovedností o svěřené dítě, zvyšování výchovných a sociálních kompetencí rodin. Nabízeny jsou pěstounským rodinám rovněž  zajímavé  vzdělávací aktivity z oblasti péče o dítě. Naší snahou je poskytnout pěstounským rodinám  takovou formu pomoci, aby byly zajištěny všechny předpoklady k vytvoření laskavého, harmonického a bezpečného zázemí pro rozvoj dítěte. K tomuto účelu slouží i celá řada dalších doprovodných aktivit.

Pěstounům je dále  poskytována taktéž pomoc při zajištění osobní péče o děti (dále jen výpomoc) a to po dobu, kdy bude jeden z pěstounů  - nebo oba - uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí či při úmrtí osoby blízké.

Touto pomocí se rozumí i pomoc se zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě, vytipování a oslovení vhodné osoby, která může dočasně o děti pečovat, koordinace poskytnutí péče apod.
 

Pěstouni mají dále též právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti a to alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce-  tzv: “respitní péče“. Zde se jedná  o povinnost poskytovatele vytipovat a připravit osoby či zařízení zajišťující tuto respitní péči, koordinace této péče a  především kvalitní seznámení pěstounské rodiny s takovou osobou či zařízením tak,  aby bylo plně zabezpečeno bezpečí dítěte a srozumitelnost postupu této péče pro všechny dotčené, zejména dítě.

Konkrétní podoba, rozsah spolupráce a pomoci je obsažena v uzavřené dohodě o výkonu pěstounské péče mezi pečujícími osobami a poskytovatelem.

separator-beruska

Služby v procesu přijímání dítěte:

crpp-ruce-srdce-pngTomuto procesu je třeba  věnovat maximální pozornost a péči. Jedná se především o pomoc ve fázi   adaptace rodiny na nově příchozí dítě  i  adaptaci dítěte na novou rodinu. Velmi významná je spolupráce s rodinou při  vytváření bezpečného prostředí,  mapování aktuálních potřeb rodiny a podpora vzniku  achattmentu ( citového pouta). Významnou úlohu v tomto sehrává "doprovázení" rodiny, zejména ve své  preventivní a terapeutické roli.

 • Sociálně- právní poradenství
 • Doprovázení rodiny v průběhu adaptačního procesu, mapování aktuálních potřeb rodiny
 • Možnost konzultace s dalšími pěstounskými  rodinami, které již mají dítě ve své péči
 • Pomoc a podpora při vytváření bezpečného kontaktu a hranic s dítětem
 • Zajištění  sociálně- pedagogického poradenství,výchovného poradenství, psychosociální pomoci a další odborné pomoci
 • Výchovně – vzdělávací programy, zvyšování sociálních dovedností a kompetencí

 

separator-beruska

crpp-slunceSlužby během náhradní péče:

Aby mohla být péče o dítě v náhradní rodině co nejlepší a aby se zdárně mohl vyvíjet attachment, poskytujeme pečujícím osobám   nejen dlouhodobé doprovázení , ale  i  celé spektrum  dalších  podpůrných  aktivit jak ve směru k dětem, tak pečujícím osobám. Tyto aktivity (individuální či skupinové; vzdělávací i volnočasové,...) jsou realizovány buď samostatně, nebo vznikají v úzké spolupráci  s dalšími neziskovými organizacemi a zařízeními. Vzájemně se tak tyto aktivity doplňují, navazují na sebe či nabízejí i několik variant tak, aby je bylo možno co nejúčelněji využít při práci s konkrétními rodinami.

 • Sociálně-  právní poradenství
 • Dlouhodobé provázení rodiny, mapování aktuálních potřeb
 • Asistovaný kontakt s biolog. rodinou
 • Podpora a rozvoj attachmmentu – citového pouta mezi  svěřeným dítětem  a pečujícími osobami
 • Systematické vzdělávání pečujících osob – skupinové i individuální
 • Klubová setkávání se pečujících osob s dalšími rodinami – jak biologickými, tak psychosociálními; svépomocná skupina + vznik a podpora svépomocných aktivit
 • Semináře, kurzy, přednášky zaměřené na výchovně  – vzdělávací  aspekty,  zvyšování  a rozvoj sociálních  dovedností  a dalších kompetencí
 • Tvořivé aktivity a doprovodné programy zaměřené na všestranný rozvoj dětí, jejich schopností a zájmů
 • Podpora společenských aktivit celé rodiny
 • Zajištění  sociálně- pedagogického poradenství , výchovného  poradenství
 • Zprostředkování další odborné pomoci – psychologické, psychoterapeutické, krizové intervence a jiné
 • Zprostředkování pomoci při zajištění péče o svěřené dítě - hlídání dětí  
 • Zprostředkování respitní péče

separator-beruska


 

Akce stacionáře "Mája"

maja-prava

Online

Právě připojeni - hostů: 60 

Finanční podpora - Mája

Sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a odlehčovací služba jsou v roce 2018 poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj

DALŠÍ SPONZORY NAJDETE ZDE