top-stacionar-maja

Úvod  >  Sociální služby  >  Pro zdravotně postižené "Mája"
PDF
Tisk
Email

Domov pro osoby se zdravotním postižením


Poslání


Prostřednictvím pobytové služby poskytovat pomoc a podporu dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
maja-vilikRozsahem a formou poskytované sociální služby je zachovávat důstojnost uživatelů, vytvářet vhodné zázemí pro uživatele s ohledem na jejich individuální potřeby, respektovat jejich svobodnou volbu, nezávislost a práva.
Poslání je zaměřeno na rozšíření osobních možností uživatelů, posilování a udržování přirozených vztahových vazeb, sociální začlenění uživatelů a jejich zapojení do místního společenství s využitím dostupných veřejných institucí.

Plnění tohoto poslání je závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.

 delici-linka-maja

Cíle

Cílem domova je nabízet uživatelům takový rozsah služby, který klade důraz na co nejvyšší samostatnost a nezávislost uživatelů se zohledněním jejich individuální potřeb a požadavků. Podporovat a prohlubovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě, zapojovat je do veřejného života, podporovat vstup uživatelů do vzdělávacích programů, připravovat uživatele na budoucí běžný život s případným uplatněním na trhu práce. Cíle domova jsou zabezpečovány prostřednictvím systému plánování individuálního rozvoje uživatelů, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje.

 delici-linka-maja

Denní stacionář

Poslání

Prostřednictvím pobytové služby poskytovat pomoc a podporu dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Vytvářet podmínky pro takový typ zařízení, které se v co nejširší možné míře stává součástí rodiny, spolupracuje s ní a odborně doplňuje její záměry v péči o osobu. Umožňovat potřebným osobám odbornou péči, která by minimalizovala důsledky handicapu mentálního, tělesného, smyslového, zabránila rozvoji komplikací, popřípadě je odstranila zajištěním odborné péče - rehabilitace, logopedie, aj. V poslání je kladen důraz na úzkou spolupráci s rodinou. V osobním styku se zákonnými zástupci pravidelně vyhodnocovat poskytování sociální služby a navrhovat následné kroky v péči o uživatele. Rozšiřovat péči rodiny o odbornou výchovně vzdělávací činnost svěřeného, umožňovat seberealizaci rodičů a zároveň zachovávat celistvost rodiny.

Cíle

Cílem poskytování sociálních služeb v týdenním a denním stacionáři je aktivní zapojení znevýhodněné osoby při výchově a vzdělávání tak, aby v rámci svých schopností a dovedností dosáhla maximálního stupně psychomotorického vývoje, sebeobsluhy, dovedností a hygienických návyků. Poskytovat podporu uživateli sociálních služeb se zaměřením na jeho rozvoj, vedení k samostatnosti a svobodnému rozhodování, se zachováním respektu k individuálním potřebám, volbám a vlastní seberealizaci v přirozené vztahové síti. Posilovat uplatňování práv a budoucí zapojení do pracovního procesu v běžném prostředí. Podporovat rodinu při každodenní péči o znevýhodněnou osobu, posilovat její uplatňování práv a zapojení do občanské společnosti.

 delici-linka-maja

Odlehčovací služba - ambulantní

 

Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci rodinám, kteří celodenně pečují o dítě s mentálním nebo zdravotním postižením. Dočasným převzetím do péče umožnit rodičům nezbytný odpočinek nebo prostor k vyřízení osobních záležitostí.

Cíle

Cílem odlehčovací služby je překonávat či zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti dítěte, motivovat uživatele služby k samostatné činnosti, která povede k získávání schopnosti pečovat o vlastní osobu, poskytovat po nezbytnou dobu pomoc pečujícím rodinám zajištěním péče o jejich dítě.

 
delici-linka-maja
PROVOZNÍ DOBA: Po - Ne 6:00 - 16:00
KAPACITA - 5 klientů
  
delici-linka-maja
.

Cílovou skupinu služeb sociální péče tvoří


  • děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení
  • děti a mládež, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění individuální podpory při vzdělávání a volnočasových aktivitách
 delici-linka-maja
 .

Principy a zásady


  • rovnost přístupu ke každému uživateli/zákonnému zástupci
  • individuální přístup a respektování potřeb uživatele
  • aktivní přístup uživatele
  • poskytování kvalitního výkonu odborných služeb a týmové spolupráce zaměstnanců
 delici-linka-maja
 .

Rozvojový plán


Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb na období 2009 - 2017 si můžete prohlédnout zde.

Nadační fond Vilík
 
delici-linka-maja
 

Akce stacionáře "Mája"

maja-prava

Online

Právě připojeni - hostů: 83 

Finanční podpora - Mája

Sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a odlehčovací služba jsou v roce 2018 poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj

DALŠÍ SPONZORY NAJDETE ZDE