top-rana-pece

Úvod  >  Projekt  >  Poskytované služby

loga projekt

delici-linka

Individuální projekt města Chebu na změnu situace

sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel

sídliště Zlatý vrch


delici-linka

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním

 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám dítěte

 • podpora a posilování rodičovských kompetencí

 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny

 • vzdělávání rodičů a zprostředkování informací a jejich zdrojů a seminářů

 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte

 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách zaměřených na sociální začleňování rodiny dítěte

 • pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů

 • v případě potřeby doprovázení rodičů na jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte