crpp-top-foto

Úvod  >  Poradna


Podle zákona č. 200/2017 Sb. mění zákon č. 117/1195 Sb., čímž se od 1.1.2018 mění výše dávek pěstounské péče následujícím způsobem

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc

a) 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b) 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c) 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d) 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

   Dítě ve věku

Stupeň I (lehká závislost)

Stupeň II (středně těžká závislost)

Stupeň III (těžká závislost)

Stupeň IV (úplná závislost)

    Do 6 let

   5 115 Kč

   6 105 Kč

   6 490 Kč

   7 040 Kč

    6 - 12 let

   6 215 Kč

   7 480 Kč

   7 975 Kč

   8 635 Kč

    12 - 18 let

   7 095 Kč

   8 580 Kč

   9 130 Kč

   9 570 Kč

    18 - 26 let

   7 425 Kč

   8 910 Kč

   9 460 Kč

   9 900 Kč

 

Odměna pěstouna

Výše odměny pro osoby pečující:

a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,

b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

 

c) 30 000 Kč,

1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,

2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

 

Bezplatná právní pomoc - situace v ČR

separator-beruska

 Pro bono (zkratka lat. sousloví pro bono publico, čes. pro veřejné dobro) je výraz používaný pro odbornou práci, kterou někdo vykoná dobrovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu jako službu veřejnosti. Většinou se tak označuje bezplatná právní pomoc poskytovaná jednotlivci nebo firmami.

V České republice poskytuje právní zastupování v trestním řízení stát bezplatně (ex offo).

 

Dětští delikventi

mimo ochranu trestněprávních standardů

separator-beruska

Kriminalita mládeže je dnes zařazována mezi největší bezpečnostní rizika společnosti.  Od roku 1989 lze registrovat značný nárůst trestné činnosti, a to nejen u dospělých pachatelů, ale bohužel i u mládeže. Kriminalita mládeže je tak závažným celospolečenským problémem, k jehož řešení je nutný multidisciplinární přístup. Ještě do nedávné doby bylo možné v České republice sledovat markantní nárůst násilné delikvence dětí a mladistvých, úzce doprovázené zvýšenou agresivitou a brutalitou útoků.

 

ESLP adopce dítěte

separator-beruska

Francouzské úřady povolením plné adopce dítěte neporušily práva matky, která nejevila o dítě dostatečný zájem

[právo na rodinný život, odebrání dítěte z péče rodičů, porod, nedobrovolná hospitalizace]

Francie, Štrasburk (Evropský soud pro lidská práva).
Stěžovatelka, Sylvie Zambotto Perrin, je francouzskou občankou žijící v Montreuil-sous-Bois ve Francii. V září roku 2002 porodila utajeně dceru, a to mimo svazek manželský. Dítě bylo okamžitě umístěno do státní služby sociálně-právní ochrany dětí. V listopadu roku 2002 uznala stěžovatelka narozené dítě za své.

 

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou

separator-beruska

 Zákon o místních poplatcích svěřuje obcím pravomoc vybírat zákonem stanovené místní poplatky. Smyslem a účelem poplatků (včetně místních poplatků) je přitom částečná úhrada nákladů spojených s určitou činností orgánů veřejné moci nebo za oprávnění poskytovaná poplatníkovi. Tak je tomu i u všech místních poplatků, s jedinou výjimkou, a to místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Právnický permoníček

separator-beruska

 Práva dítěte:

 • právo na život
 • právo na jméno
 • právo poznat své rodiče a být jimi vychováván
 • svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
 • svoboda myšlení a náboženského vyznání
 • svoboda sdružování a pokojného shromažďování
 • právo na ochranu soukromí
 • právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním
 • právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí
 • duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život
 • právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení
 • právo na výhody sociálního zabezpečení
 • právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj
 • právo na vzdělání
 • právo na používání vlastního jazyka
 • právo na odpočinek a volný čas
 • právo na ochranu před nebezpečnou prací
 

Jaké sociální dávky mohou být exekučně zabaveny?

separator-beruska

1.    rodičovský příspěvek
2.    opakující se sociální dávky (ne příspěvek na bydlení)
3.    sociální příplatek
4.    přídavek na dítě, ale pouze v případě, je-li samotné dítě dlužníkem
5.    dávky pěstounské péče
6.    dávky pomoci v hmotné nouzi (je-li na nich vymáhán přeplatek)
7.    peněžité dávky sociální péče (je-li na nich vymáhán přeplatek)

Jaké sociální dávky mohou být exekučně zabaveny?

1.    příspěvek na péči
2.    jednorázové dávky sociální podpory a taktéž příspěvek na bydlení
3.    dávky pomoci v hmotné nouzi, např. doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, okamžitá mimořádná pomoc
4.    peněžité dávky sociální péče – dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory
5.    dávky pro těžce zdravotně postižené – např. dávky na opatření zvláštních pomůcek, úpravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu apod.

separator-beruska

 

Společné jmění manželů

separator-beruska

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (dále také jen SJM) je právní institut, který vznikl přeměnou bývalého bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Jde o jedinečnou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout pouze mezi manželi. To znamená, že nemůže vzniknout ani mezi druhem a družkou, ani mezi partnery v registrovaném partnerství. Vznik společného jmění nastává uzavřením manželství.

Od (podílového) spoluvlastnictví se společné jmění manželů liší tím, že v něm nejsou vyjádřeny žádné podíly. Každý z manželů se tak považuje za vlastníka celé věci, proto má právo s touto věcí nakládat a užívat ji, je při tomto ovšem omezen stejným vlastnickým právem druhého manžela.

Na úvod je potřeba poznamenat, že vnímání součástí SJM (např. který závazek je a který není součástí SJM) se u různých právníků liší, pojem jako takový není zcela přesně vymezen.