top-jesle

Úvod  >  Oční ambulance

V oční ambulanci pečují o děti specializované ortoptistky.

  • Zajišťujeme léčebnou péči na základě doporučení očního lékaře.
  • Vyšetřujeme zrakovou ostrost, velikost úchylky šilhání a úroveň binokulárního vidění.
  • Provádíme rehabilitaci očních svalů pomocí cvičení na speciálních přístrojích.
  • Seznamujeme rodiče s oční vadou dítěte a jejími důsledky, s tím co má dítě dělat a proč.

separator-stacionar

Ortoptistka se zabývá rehabilitací zrakových funkcí dětských i dospělých pacientů.

U předškolních dětí se nejčastěji setkáváme se strabismem (šilháním) nebo amblyopií (tupozrakostí).

Mezi základní ortoptické vyšetření patří ortoptický rozbor, kterým je zjišťována kvalita jednoduchého binokulárního vidění, fúzní schopnost, úchylka šilhání a další. Ortoptistka u dítěte zjišťuje patologii binokulárního vidění nebo provádí ortoptická či pleoptická cvičení na doporučení oftalmologa.

Délka jednotlivých pleoptických a ortoptických cvičení je přímo závislá na míře postižení oka a v neposlední řadě i na věku a schopnostech dítěte.

Konečným výsledkem by pak mělo být nejen kosmeticky přijatelné postavení očí, dokonalá zraková ostrost, ale hlavně plné obnovení všech funkcí oka včetně prostorového vidění.

Všechna ortopticko-pleoptická cvičení jsou založena především na spolupráci dětí a rodičů s ortoptistkou.

Včasný záchyt šilhání a tupozrakosti pediatrem, ale především všímavost rodičů pomáhají diagnostikovat vadu dítěte včas a zahájit další léčebný postup.

Kvalita vidění je důležitým faktorem kvality života v jakémkoliv věku. Proto včasná náprava jakéhokoliv problému týkající se kvality vidění, je velice důležitá. U dětí má pozdní diagnostika bez následné péče zásadní vliv na jejich vzdělání a pozdější uplatnění, neboť většina lidských činností klade na kvalitu vidění vysoké nároky.

separator-stacionar

 
Na našem pracovišti je možnost vyšetření dětí speciálním přístrojem - PLUSOPTIX
Mohou být vyšetřeny i děti, které nenavštěvují naše zařízení. Stačí k tomu doporučení od jejich očního lékaře. Vyšetření se provádí zdarma.
 
Plusoptix
je screeningový autorefraktometr, který měří tupozrakost a refrakční vady u dětí od 6-ti měsíců. Je upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit děti. Při vyšetření sedí dítě na židli  a přibližně z jednoho metru mu ortoptistka  zaměří oči kamerou. Na přístroji blikají barevná světýlka a ozývá se hlasité houkání, které upoutá pozornost dítěte. Stačí, aby se dítě po dobu přibližně dvou vteřin dívalo do přístroje, a poté Plusoptix vyhodnotí  změření.Přístroj v jeden okamžik měří: refrakci, velikost zornic, odchylku pohledu a  asymetrii rohovkových reflexů.Celé měření slouží k indikování  zrakových vad - umožňuje odhalit tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. V případě pozitivního nálezu je vystaveno potvrzení o vyšetření a dítě je doporučeno na vyšetření k očnímu lékaři.
 
Hlavní výhody přístroje PLUSOPTIX:
  • rychlost měření
  • obě oči jsou měřeny současně
  • bezkontaktní zaměření - měření je prováděno ze vzdálenosti 1 metr
  • zvukové a světelné 

separator-stacionar

Péče o děti se strabismem a amblyopií

Strabismus
U strabismu se pomocí tzv. oční rehabilitace snažíme zlepšit postavení očí.
 
Strabismus, při kterém se jedno oko dívá přímo vpřed a druhé je uchýleno dovnitř (konvergentní strabismus) cvičíme motilitu. Intenzivními pohybovými cviky ovlivňujeme funkci zevních očních svalů. Dítě pohybuje pouze očima po směru maximální akce svalu.
 
Strabismus, kdy se jedno oko dívá přímo vpřed a druhé je uchýleno ven (divergentní strabismus) cvičíme tzv. konvergenci. Probíhá tak, že dítě sleduje poutač, který ortoptistka opakovaně přibližuje dítěti ze vzdálenosti přibližně jednoho metru k očím tak dlouho, až se poutač rozdvojí.
 
separator-stacionar
 

Přístroje používané na našem pracovišti

 
Synoptofor
nejdůležitější diagnostický a terapeutický ortoptický přístroj. Zjišťuje stav binokulárního vidění i jeho stupně. Používá se k odtlumování a nácviku superpozice, fúze a stereopse.
 
Cheiroskop
odtlumování a nácviku superpozice
 
Holmesův stereoskop
nácvik fúze a zjištění stavu stereoskopického vidění
 
Svalový trenažér
cvičení pohyblivosti zevních očních svalů
 
Trenažér konvergence
cvičení konvergence u divergentního strabismu a u oslabené konvergence
 
Amblyopie
Výcvik tupozrakého oka spočívá ve vyloučení "lepšího" oka z vidění. Lépe vidoucí oko je možno zakrýt náplasťovým nebo látkovým okluzorem. Léčbu doplňujeme aktivním a pasivním cvičením.
 
Aktivní pleoptická léčba
Dítě provádí různé úkony na blízkou vzdálenost za pomoci hmatu, sluchu a paměti (navlékání korálků, vypichování, obkreslování, modelování, mozaiky atd.).
K aktivní pleoptice patří i lokalizační cvičení založena na svazku:
oko-ruka: míčové hry
oko-noha: chůze po čáře, kopaná
 
Pasivní pleoptická léčba
Camblerův zrakový stimulátor (CAM)
dítě se dívá po dobu sedmi minut tupozrakým (amblyopickým) okem na otáčející se terč Camblerova zrakového stimulátoru s černobílou šachovnicí. Léčba zlepšuje i citlivost na kontrast, která je u amblyopie snížena.
 
 
separator-stacionar
 

Léčba tupozrakosti pomocí přístrojů

 
Lokalizátor
zakrývání světel různých velikostí
 
Korektor
obtažení obrázku kovovou tužkou, při přetáhnutí se zobrazí světelný nebo zvukový signál
separator-stacionar
PLUSOPTIX
 je screeningový autorefraktometr, který měří tupozrakost a refrakční vady u dětí od 6 měsíců
 
separator-stacionar